Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR

Společnost RaMibar Praha s.r.o., IČ: 117 23 921, se sídlem Praha 4 - Nusle, U Michelského lesa 1267, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134571 (dále jako „správce“) si Vás dovoluje informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje.

Tyto zásady se týkají zejména zákazníků a potenciálních zákazníků správce, kteří se správcem uzavírají nebo mají zájem uzavřít smlouvu o dílo či obdobnou smlouvu, a to zejména ve vztahu k betonovým podlahám. Týkají se také dodavatelů a jiných spolupracovníků správce, kteří jsou fyzickými osobami a osob, které Správce kontaktují prostřednictvím formuláře na internetových stránkách Správce (dále jen „subjekt údajů“).

Tyto Zásady jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů)

  1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro účely zpracování, zejména tedy pro účely vzájemných obchodních vztahů jako jsou předsmluvní jednání a následné plnění uzavřených smluv. Jedná se zejména o kontaktní a identifikační údaje (např. jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mail) a další údaje potřebné pro plnění smlouvy.

Účel a právní základ zpracování

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme hned k několika účelům. Primárním a hlavním účelem je však uzavření a plnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Dalším účelem zpracování je plnění našich mnoha zákonných povinností, zejména v oblasti daňové a účetní. Po ukončení vzájemných obchodních vztahů zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, zejména kdybychom museli některé z dokumentů obsahujících Vaše osobní údaje předložit jako důkaz v soudním řízení.
  2. Právním základem zpracování je plnění smlouvy mezi námi jako správcem a Vámi jako subjektem údajů. Právním základem překrývajícím se v určitém rozsahu je plnění právních povinností, a to zejména ve vztahu k některým daňovým a účetním předpisům – např. dle zákona o dani z přidané hodnoty musíme uchovávat účetní doklady po dobu 10 let od konce účetního období. Náš oprávněný zájem je titulem pro zpracování v případě, kdy osobní údaje uchováváme po dobu 10 let zejména pro případ, že bychom museli tyto osobní údaje nebo dokumenty, na kterých se tyto osobní údaje nacházejí, předložit jako důkazy v soudním sporu. Našim oprávněným zájmem je tedy naše právní ochrana, a to po dobu běhu promlčecí lhůty.

Doba zpracování

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy. Z důvodu našeho oprávněného zájmu uchováváme Vaše osobní údaje dalších 10 let po zániku smlouvy z důvodu naší ochrany v případném soudním sporu, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě dle občanského zákoníku. Některé z osobních údajů zpracováváme po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

  1. K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze někteří naši zaměstnanci, příp. externí účetní, daňoví, právní a jiní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Zároveň Vaše zejména kontaktní údaje předáváme poskytovatelům přepravních služeb, pokud Vám něco posíláme. Nepředáváme osobní údaje jiným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci (zejména finanční úřad) při plnění našich právních povinností.

Kontakt na správce

  1. Nemáme sice pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně se na nás můžete jako na správce kdykoliv obrátit na emailu: ramibar@ramibar.cz či písemně na adrese našeho sídla (Praha 4 - Nusle, Na Veselí 1687/45, PSČ 14000). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

Vaše práva dle GDPR

  1. V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR.
  2. Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.